beth i’w wneud yr Hanner Tymor hwn

Os ydych chi’n brin o syniadau am beth i’w wneud yr Hanner Tymor hwn peidiwch â phoeni! Mae digonedd o bethau i’w gweld a’u gwneud ym Mannau Brycheiniog i gadw’r teulu i gyd yn hapus! Dyma ein 15 syniad gorau…
O ddyddiau llawn hwyl yn ein hatyniadau, sioeau hud a lledrith yng Ngŵyl y Gelli a haf o straeon yn Llys Tretŵr, mae digon i’w wneud gyda’ch teulu’r hanner tymor hwn yn ein Parc Cenedlaethol.


1. Mwynhewch Ddiwrnod o Weithgareddau i’r Teulu yn y Geoparc
Cynhelir Diwrnod Gweithgareddau Teulu blynyddol Geofest eleni ddydd Mercher 30ain Mawrth, 10am-4pm ym Mharc Gwledig Craig y nos yng Nghwm Tawe. Cewch fwynhau’r diwrnod, sy’n rhan o’r Ŵyl Geoparc flynyddol sy’n dathlu Geoparc Fforest Fawr a leolir yn hanner orllewinol y Parc Cenedlaethol. Mae mynediad am ddim i bawb (codir £5 y car am barcio). Eleni, gall plant rhoi cynnig ar y wifren wib, canŵio ar y llyn, cael tro ar gyfeiriannu, cerfio cerrig, celf a chrefft a llawer mwy. Cymerwch olwg ar arweiniad hanner tymor y Geoparc yma.


2.  Treuliwch ddiwrnod yng Nghanolfan Aml Weithgaredd Llan-gors
Mae ganddynt lu o weithgareddau gwahanol ar y safle; mae eu canolfan Aml Weithgaredd Dan Do boblogaidd (sy’n addas i blant 6 oed a drosodd) yn rhoi blas ar Ddringo Creigiau, Bowldro, Pontydd Rhaffau, Gwifren Wib, Ogofa ac Abseilio!
Y tu allan, maent newydd ychwanegu Cwrs Her Iau newydd yn y coed sy’n llawn rhwystrau heriol i blant 6 – 12 oed. Neu os ydych chi’n 12 oed neu’n hŷn, beth am roi cynnig ar y Cwrs Her Aml Lefel Awyr Agored mwy, neu wibio drwy’r awyr o blatfform i blatfform ar Daith Awyr? A beth gwell i’w wneud fel gweithgaredd grŵp na sgrialu drwy ddŵr a mwd y nant yn y Dingle Scramble . Mae’n addas i blant 8 oed a drosodd.
Maent hefyd yn cynnig Merlota ar y safle!  Cliciwch yma i weld rhagor
 

3. Ymunwch â’r hwyl yn fferm Cantref yn ystod Hanner Tymor Mai
Sioeau byw bob hanner awr, gan gynnwys Rhoi Potel i’r Wyn a’r Geifr, Rasys Moch, Reid Tractor a Threlar, ynghyd â’r fwyaf yn Ewrop – y Reid Sled Fawr. Mae’n ddiwrnod gwych i’r teulu’r gwyliau ysgol hwn beth bynnag fo’r tywydd.
Diwrnod i’w gofio i’r teulu! Prynu Tocynnau.


4.  Ewch i Ardd Fotaneg Cymru
Mwynhewch dydd Mercher Welis ar y 23ain Mai 11am – hanner dydd  yn yr Ardd sy’n cynnwys awr o hwyl, gweithgareddau awyr agored, gwrando ar straeon a chwilota i blant cyn oed ysgol. Mae digonedd i’w weld a’i wneud yng Ngardd Fotaneg Cymru ac mae’n ddiwrnod gwych i’r teulu oll. Cliciwch yma i gael gwybod rhagor
 

5. Gweithgareddau dŵr
Mae gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog lu o weithgareddau dŵr i’r teulu cyfan. Cewch hwylio mewn dingi ar Lyn Llan-gors, llyn naturiol mwyaf Cymru. Mae’r golygfeydd yma oddi ar y llyn yn odidog.
Rhagor o wybodaeth yma
Cewch hurio canŵ neu gaiac a mynd ar Afon Gwy gydag un o’n darparwyr lleol.  Gallwch hyd yn oed fwynhau Camlas Mynwy ac Aberhonddu ar y dŵr.  Cewch ragor o wybodaeth yma


6. Ewch ar Daith Gerdded ‘I lawr i’r Môr’
Gwyliwch y pedwar fideo wedi’u hanimeiddio ‘Lawr i’r Môr’, sy’n adrodd hanes Camlas Mynwy ac Aberhonddu. Mae’r animeiddiadau yn dilyn pedair tramffordd a arferai gysylltu â’r môr a’r byd ehangach, gan ddwyn bywyd o’r newydd i orffennol diwydiannol y gamlas. Ceir pedwar llwybr ar gyfer teuluoedd i’w lawrlwytho; Taith Gerdded Watton yn Aberhonddu sy’n mynd â chi i’r odynnau calch, llwybr Tramffordd Bryn Oer ger Talybont, llwybr Gwaith Haearn Clydach a llwybr o amgylch Blaenafon.  Cewch ragor o wybodaeth yma
 

7. Llys Tretŵr – Haf o Straeon
Cyfle i ddathlu traddodiad llafar Cymru, a gynhelir ar draws nifer o safleoedd Cadw. Dewch i ddarganfod mwy fel rhan o’r Haf o Straeon. Mae Cymru yn enwog drwy’r byd am ei llenyddiaeth a’i barddoniaeth, a’r haf hwn cewch gyfle i fwynhau’r grefft o adrodd storïau ar ei gorau. Mewn cydweithrediad â Haf o Straeon, mae Cadw yn eich gwahodd i ymuno ag adroddwr straeon ar safle sy’n lleol ichi ym mis Mai a Mehefin i ddathlu treftadaeth lafar Cymru.
Cewch wrando ar straeon sydd wedi’u seilio ar gymeriadau hanesyddol, chwedlau a mythau o bob cwr o Gymru. Galwch draw i wrando ar stori sy’n seiliedig ar ddiwylliant a threftadaeth Cymru. Gall pob stori bara am hyd at hanner awr. Nid oes angen archebu lle. Cewch ragor o wybodaeth yma.


8. Dringo Bryngaer
 Ewch am dro’r hanner tymor hwn a chancro bryngaer Garn Goch yn Geoparc Fforest Fawr a leolir yn rhanbarth gorllewinol ein Parc Cenedlaethol. Mae Garn Goch yn un o’r bryngaerau Oes yr Haearn mwyaf yng Nghymru gyfan ac mae yno ddwy fryngaer i’w darganfod; y Gaer Fach a’r Gaer Fawr. Dewch i weld y rhagfuriau a dychmygu sut oedd bywyd i bobl 2500 o flynyddoedd yn ôl. Lawrlwythwch daflen cyn mynd yma


9. Dydd Mercher Gwyllt yng
Nghanolfan Arddio’r Old Railway Line
Mae’r gweithdy dydd Mercher Gwyllt ar 30ain Mai am 10.30 y bore yn cynnig sesiwn hwyliog a chreadigol i blant bob dydd Mercher yn ystod gwyliau’r ysgol.
Mae’r gweithdy hwn yn addas i blant o bob oed a hwn, bob tro, yw dydd Mercher Gwyllt mwyaf poblogaidd y flwyddyn! Bydd Dave a Sue o The Rainforest Roadshow yn ymuno â ni unwaith eto gyda llu o drychfilod ac anifeiliaid o bob cwr o’r byd! Ceir hefyd weithgareddau crefft hwyliog gan gynnwys gwneud pryfed cop rasio a phryfed diliau mêl.
Cofiwch fod angen archebu lle gan fod llefydd yn brin – archebwch yma!


10. Ewch i Ŵyl y Gelli
Mae’r ŵyl fyd-enwog hon, Gŵyl y Gelli yn cael ei chynnal ym mhentref bychan y Gelli Gandryll ar gyrion  Bannau Brycheiniog  bob blwyddyn. Mae’r ŵyl yn rhedeg o’r 24ain Mai tan y 3ydd o Fehefin.
Mae’r digwyddiad llenyddol yn denu nofelwyr, beirdd, gwyddonwyr, cerddorion a chomediwyr sy’n dod ynghyd i ddathlu ysgrifennu, cerddoriaeth a chomedi ar eu gorau. Dyma ein rhestr o’r deg peth gorau i’w wneud yn y dref.


11.Teithiwch ar Reilffordd Mynydd Brycheiniog
Teithiwch ar y trên stêm rheilffordd gul drwy olygfeydd hardd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar un o’r teithiau mwyaf poblogaidd yng Nghymru. Mae’r siwrnai’n mynd â chi i mewn i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, drwy Bontsticill ac ar hyd Gronfa Ddŵr Taf Fechan cyn dringo i Torpantau i fyny’n uchel ym Mannau Brycheiniog a rhan uchaf y lein wreiddiol. Ym mhrif orsaf reilffordd Pant ewch i’n Hystafelloedd Paned am damaid i’w fwyta, ac mae anrhegion a rhoddion ar gael o’r Siop. Gallwch hefyd fynd i’n Gweithdy lle mae’r Locomotifau stêm a’r Cerbydau’n cael eu trwsio.
 

12. Mwynhewch yr Ŵyl How The Light Gets In
Ar lannau hardd Afon Gwy, cynhelir yr ŵyl lle daw meddylwyr arweiniol y byd at ei gilydd i drafod syniadau mwyaf arloesol ein hoes.
Mae HowTheLightGetsIn, gŵyl athroniaeth a cherddoriaeth fwya’r byd, yn dychwelyd i’r Gelli dros benwythnos Gŵyl y Banc mis Mai 2018.
Ymysg y siaradwyr sydd wedi cadarnhau y mae’r damcaniaethwr gwleidyddol Noam Chomsky, y ffisegydd Lawrence Krauss, Diane Abbott a chyn Archesgob Caergaint Rowan Williams. Hyn oll ochr yn ochr â rhaglen drydanol o gerddoriaeth, comedi, diwylliant a pherfformiadau. Rhagor yma.
 

13. Ewch i Dan yr Ogof
Yn Ogofau Arddangos Dan Yr Ogof mae deg o atyniadau wedi’u cynnwys ar un tocyn mynediad – mae yna ddigonedd o bethau i’w gweld a’u gwneud i bob oed.
Mae’r 3 ogof wahanol – Dan-yr-Ogof, Ogof y Gadeirlan a’r Ogof Asgwrn oll yn cynnig profiad unigryw dan ddaear. Yn Dan-yr-Ogof rydych chi’n cerdded ar hyd lwybrau sydd wedi’u haddurno’n hardd am ychydig dan 1 cilomedr, neu cewch gerdded ar hyd lwybrau anferthol Ogof y Gadeirlan, a gerfiwyd filiynau o flynyddoedd yn ôl, ac ar ddiwedd y profiad hwn, cewch fwynhau cyffro cerdded y tu ôl i’r rhaeadr 40 troedfedd o uchder sy’n syrthio o’ch amgylch yng ‘Nghromen Sant Paul’, sy’n ddiwedd atmosfferig i ogof cwbl odidog.
Ar y safle mae ganddynt hefyd y casgliad mwyaf yn y byd o fodelau dinosoriaid o’r maint iawn – o’r bythol boblogaidd Tyranosor a’r Braciosor, i’r Tsintasor llai adnabyddus. Mae yna dros 130 o fodelau yma – a welwch chi’ch hoff ddinosor chi?
Yn y Ganolfan Ceffylau Gwedd, caiff plant fwynhau cyffro 2 ardal chwarae dan do, ardal yr iard fferm, a gwneud ffrindiau gyda’r cewri hoffus – y ceffylau Gwedd sy’n aros i ddweud helo. Gyda’r pentref Oes Haearn, yr amgueddfa, a’r cylchoedd meini, mae yna ddigonedd i’w weld a’i wneud ar gyfer pob oedran, ac i’r rhai ohonoch sydd eisiau saib, mae yna Siop goffi, a siop Cerrig a Dinosoriaid i’w mwynhau.


14. Ewch draw i Eisteddfod yr Urdd  ar Faes y Sioe Frenhinol -28ain Mai-2il Mehefin
Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 ar faes y Sioe Frenhinol, Llanfair ym Muallt o 28ain Mai tan 2 Mehefin 2018. Mae ymhlith gwyliau teithiol fwyaf Ewrop i bobl ifanc gyda dros 15,000 o blant a phobl ifanc yn cystadlu mewn amrywiol gystadlaethau, fel canu, dawnsio a pherfformio. Dyma’r ychydig a ddaeth i’r brig o blith 40,000 o gystadleuwyr ledled Cymru sydd wedi ennill eu lle yn dilyn eisteddfodau cylch a sirol a gynhelir ym misoedd y gwanwyn cyn yr Eisteddfod. Y Pafiliwn 1,800 sedd yw cartref y cystadlaethau a dyma wir ganolbwynt yr Eisteddfod. O amgylch y Pafiliwn, ar y Maes, fe welwch gannoedd o stondinau lliwgar sy’n cynnig llu o weithgareddau i’r teulu cyfan – o feicio, dringo a sesiynau chwaraeon i ffair fach, bandiau byw a sioeau plant gyda rhai cymeriadau teledu adnabyddus. Rhagor yma.


15. Ewch i Wylio Sioe yn Theatr Brycheiniog
Mae digon o ddewis o sioeau a digwyddiadau i’w mwynhau yn Theatr Brycheiniog yr hanner tymor hwn – dyma ein ffefrynnau ni:
Dewch i De-parti’r Hetiwr-ar y 26 Mai- Yn cynnwys Bwyd, Gemau ac Adloniant! Rhagor yma.
Gweithdy Mirco-fyd – sy’n rhedeg o’r 28 Mai — 24 Mehefin.
Bydd yr artistiaid sydd wedi ennill Gwobr Lumen, Genetic Moo, yn llenwi’r oriel gyda’u hanimeiddiadau cyfrifiadurol mewn arddangosfa gelf ddigidol arloesol. Yn ystod wythnos hanner tymor, ceir cyfres o weithdai am ddim lle gallwch ddysgu sut i raglennu cyfrifiaduron i greu eich celf digidol eich hun i ychwanegu at y Micro-fyd.    Cliciwch yma i gael gwybod rhagor.