Llynnoedd a dyfrffyrdd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

  • Enjoy serene wildlife-watching at Llangorse Lake
  • Feel the energy of our rivers
  • Visit our reservoirs, where engineering and nature combine
  • Relax on the Monmouthshire and Brecon Canal
  • Spot our charismatic native wildlife

Mae dŵr yn rhan fyrlymus a byw o dirwedd Bannau Brycheiniog. Mae’n ffurfio ein bryniau a’n dyffrynoedd, yn rhoi bywyd i’n fflora a’n ffawna, yn bywiogi’r aer ac yn creu mannau agored i ni eu mwynhau.

Yn ein Parc, mae gennym nentydd byrlymus, 140 milltir o afonydd, 35 milltir o gamlesi, naw cronfa ddŵr a llyn naturiol mwyaf Cymru. Mae digon o law yn golygu bod ein dyfroedd yn berffaith ar gyfer gweithgareddau awyr agored.

Gallwch logi cwch, beicio ar hyd llwybr halio, gwneud dymuniad ger sgwd, gwylio adar neu fwynhau picnic ar lannau llyn mewn dolydd llawn glöynnod byw a blodau gwyllt. Os am rhywbeth mwy anturus, beth am roi cynnig ar rasio cychod, hwylforio neu gaiacio dŵr gwyn? I wybod mwy, ewch i’n hadran Pethau i’w gwneud.

Mae glannau Llyn Syfaddon a Chronfa Ddŵr Talybont yn fannau gwych i fynd am dro a gallwch ymlacio ger y dŵr ym Mharc Gwledig Craig-y-Nos, The Warren yn y Gelli Gandryll a Thir Hamdden Bullpit yng Nghrugywel.

Lle bynnag yr ewch, cofiwch ofalu am y Parc Cenedlaethol a’i fywyd gwyllt, gan barchu mwynhad pobl eraill hefyd drwy ddilyn y Cod Cefn Gwlad ar y tir a’r Cod Dyfrffyrdd ar y dŵr. Am fanylion, ewch i’n hadran Paratoi.