Beth yw Parc Cenedlaethol?

Yn y DU, mae parciau cenedlaethol yn ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol sy'n cael eu gwarchod a’u rheoli’n arbennig, ac sy’n darparu cyfleoedd gwych i bawb i fwynhau'r awyr agored.

Mae 14 o barciau cenedlaethol yn y DU, tri ohonynt yng Nghymru: Bannau Brycheiniog, Eryri ac Arfordir Penfro.

Mae awdurdodau’r parciau cenedlaethol yma i:

  • Warchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth
  • Hyrwyddo dealltwriaeth a mwynhad o'u nodweddion arbennig
  • Meithrin lles cymdeithasol ac economaidd y cymunedau sydd o fewn eu ffiniau

Mae timau ymroddedig yn gofalu am gefn gwlad a'r amgylchedd adeiledig mewn partneriaeth â llawer o rai eraill. Ond mae gennym i gyd ran i'w chwarae o ran llunio'r tirlun, drwy sicrhau ein bod yn diogelu ei nodweddion arbennig a chynllunio ar gyfer ei ddyfodol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn awdurdod lleol gyda phwrpas arbennig, sy'n gweithredu o fewn llywodraeth leol. Gyda chefnogaeth staff arbenigol, mae’r aelodau’n gyfrifol am wneud penderfyniadau, gosod polisïau a blaenoriaethau a sicrhau’r defnydd gorau o adnoddau.

Caiff dwy ran o dair o’r aelodau eu penodi gan awdurdodau unedol o fewn ffiniau ein Parc a thraean eu penodi gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Gwneir llawer o waith yr Awdurdod mewn partneriaeth â chyrff cyhoeddus eraill sydd hefyd â dyletswydd i ystyried pwrpasau'r Parc Cenedlaethol wrth wneud eu penderfyniadau.

 ©   Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Golygydd cyfrannolEmma Gregg