Telerau ac Amodau Arolwg Ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Wedi ymweld â Bannau Brycheiniog yn ddiweddar? Beth am anfon eich sylwadau atom? Fydd hi ddim yn cymryd mwy na phum munud i chi ateb yr holiadur hwn yma.
Mae cyfle i chi ennill talebau siopa gwerth £100 am eich trafferth!
 

1.    Mae'r raffl hon yn cael ei hyrwyddo gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, LD3 7HP.
2.    Mae'r telerau ac amodau hyn yn berthnasol i bob cais i'r pedair raffl chwarterol. Byddwch yn cael eich rhoi fel ymgeisydd yn y raffl chwarterol yn awtomatig ar ôl cwblhau Arolwg Ymwelwyr Bannau Brycheiniog, i ennill gwerth £100 o docynnau siopa stryd fawr.
3.    Dim ond un cais i bob cartref; mae'n rhaid i ymgeiswyr fod dros 18 oed.
4.    Bydd y pedair raffl chwarterol am ddim yn cau ar 30 Mehefin 2016, 30 Medi 2016, 31 Rhagfyr 2016 a 31 Mawrth 2017.
5.    Mae'r wobr yn cynnwys gwerth £100 o docynnau Love2Shop y gellir eu defnyddio mewn ystod o siopau, bwytai ac atyniadau. Gweler www.love2shop.co.uk am fwy o wybodaeth.
6.    Nodwch na roddir dewis arall o arian parod.
7.    Bydd unigolyn annibynnol yn dewis yr enillydd ar hap o fewn saith diwrnod i ddyddiad cau'r gystadleuaeth.
8.    Bydd yr enillydd yn cael ei hysbysu drwy e-bost o fewn 30 diwrnod i'r raffl gael ei chynnal. Er mwyn hawlio'ch gwobr, mae'n rhaid i chi ymateb i'r e-bost o fewn 14 diwrnod i'r dyddiad yr anfonwyd yr e-bost hysbysu. Os nad yw'r wobr wedi ei hawlio ar ôl 30 diwrnod, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cadw'r hawl i ddewis enillydd arall.
9.    Bydd enw'r enillydd ar gael ar gais gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Bydd manylion ar sut i hawlio'r wobr ynghyd â thelerau ac amodau llawn y wobr yn cael eu rhoi i'r enillydd pan fyddant yn cael eu hysbysu.
10.  Nid loteri yw hwn, ac ni fydd angen talu i fod yn rhan o’r raffl. Nid yw telerau'r wobr yn agored i'w trafod ac ni ellir cyfnewid y wobr am arian parod, yn llawn nac yn rhannol.
11.  Nid yw gweithwyr cyflogedig Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog nac unrhyw sefydliadau neu gwmni sy'n ymwneud â'r hyrwyddiad hwn, na'u teuluoedd, yn gymwys i ymgeisio.
12.  Mae penderfyniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn derfynol, ac ni fyddwn yn cynnal unrhyw ohebiaeth na thrafodaeth.
13.  Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cadw'r hawl i ddiwygio, newid neu gael gwared ar y gystadleuaeth ar unrhyw adeg heb hysbysiad ymlaen llaw.
14.  Nid oes angen prynu unrhyw beth.